Regulamin korzystania z Sali Zabaw Dla Dzieci Dżungla

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Sali zabaw Dżungla, a także określenia praw i obowiązków, związanych z korzystaniem z Sali, prosi się o wcześniejsze zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

  1. Przez definicje “Sala Zabaw” rozumie się miejsce organizacji zajęć i warsztatów edukacyjnych w ramach realizacji usług mieszczących się w przedziale PKD 85.5.

  2. Sala świadczy usługi edukacyjne i przeznaczona jest do realizacji zajęć edukacji ruchowej, warsztatów edukacyjnych oraz wszelkich innych form edukacji ruchowej dla dzieci do 11 lat oraz do 150 cm wzrostu.

  3. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów), którzy bezwzględnie muszą przejść pozytywną weryfikację zdrowotną poprzez wypełnienie ankiety zdrowia

  4. Pobyt na terenie Sali zabaw Dżungla jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnego w Sali lub na stronie www.dzungla.com.pl.

  5. Sala zabaw Dżungla zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. W wypadku, kiedy uczestnik nie może przybyć na swoją rezerwację, ma prawo zmienić jej datę. By mieć prawo do zmiany terminu rezerwacji, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 1h przed terminem zajęć w przypadku warsztatów ruchowych, 5 dni w przypadku warsztatów tematycznych

   1. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności w ww. terminie nie mają prawa do zmiany terminu rezerwacji w tym trybie.

  6. Odpowiedzialność za dzieci korzystające z Sali ponoszą ich opiekunowie w zakresie nieobjętym odpowiedzialnością przedsiębiorcy, prowadzącego Salę zabaw (w tym w szczególności odpowiedzialnością za stan techniczny urządzeń, które są do dyspozycji uczestników, jakość materiałów i ich przystosowanie do użytku przez uczestników).

  7. Na Sali zabaw przebywać mogą wyłącznie uczestnicy zajęć wraz z rodzicami (opiekunami).

  8. W naszej Sali zabaw wykonywane są zdjęcia oraz filmy w celach promocyjnych Sali, na naszej stronie internetowej www.dzungla.com.pl oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych. Zdjęcia oraz filmy poglądowe wykonywane i wykorzystywane są zgodnie z właściwymi przepisami, dotyczącymi ochrony wizerunku osoby – uczestnika, poprzez właściwą anonimizację. W innych przypadkach, w celu wykorzystania wizerunku uczestnika Sali zabaw, konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego lub samego uczestnika, na wykorzystanie wizerunku w określonym celu i w określony sposób.

  9. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, ponoszą odpowiedzialność za dzieci, w zakresie nieobjętym odpowiedzialnością przedsiębiorcy, jako prowadzącego Salę zabaw. W takiej sytuacji opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka pracownika Sali zabaw oraz podania numeru telefonu, w razie zaistnienia potrzeby skontaktowania się z opiekunem.

  10. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach.

  11. Na salę opiekunowie chodzą w skarpetach lub powinni założyć ochraniacze na obuwie.

  12. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

  13. Na urządzeniach zabronione jest spożywanie posiłków, napojów oraz żucie gumy.

  14. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach w sali urodzinowej lub w kawiarence.

  15. Na terenie Sali zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.

  16. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję rodzicom i opiekunom. Rodzice poruszają się po poziomie „0”.

  17. Z urządzeń znajdujących się w Sali zabaw mogą korzystać jedynie dzieci.

  18. W przypadku pozostawienia rzeczy na terenie Sali zabaw, pozostawia się je odpowiednio zabezpieczone, na terenie Sali zabaw i jeśli to możliwe, zawiadamia się osobę, która pozostawiła rzecz i wzywa do jej odebrania. W pozostałych przypadkach prowadzący Salę zabaw ma obowiązek zachować się w sposób przewidziany właściwymi przepisami prawa, w szczególności w sprawie znalezionych dokumentów.

  19. Na terenie Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

  20. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych gości zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

  21. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu Sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

  22. Wydzielony Plac Malucha jest dostępny dla dzieci do lat 3.

  23. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

  24. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Sala zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń.

  25. W przypadku z korzystania ze zjeżdżalni, tyrolki oraz toru saneczkowego:

  – nie wolno wchodzić na tor lub zjeżdżalnię pod prąd,

  – nie wolno zjeżdżać na stojąco, na brzuchu, tyłem,

  – po zakończeniu zjazdu należy się oddalić w celu umożliwienia korzystania z urządzeń następnym dzieciom,

  – obowiązuje zasada 1 saneczki – 1 dziecko,

  – nie wolno zjeżdżać jeśli na trasie zjazdu znajdują się inni uczestnicy zabawy.

  1. Na Sali zabaw zabrania się:

  – wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,

  – skakania ze zjeżdżalni do basenu,

  – wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,

  – niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju,

  – utrudniania z korzystania z Sali innym dzieciom.

  1. Sala zabaw informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jej terenie. Zajęcia prowadzone na sali, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

  2. Sala zabaw Dżungla nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie biletu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

  3. Teren Sali Zabaw Dżungla jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Sali zabaw znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, prowadzących lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu firmy, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

  4. Sala zabaw Dżungla informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Sali zabaw nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

  5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.dzungla.com.pl

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TARMPOLINY

 1. Trampolina przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 11 lat.

 2. Zezwala się na korzystanie z trampoliny wyłącznie w skarpetkach.

 3. Podczas skoków na trampolinie nie wolno mieć okularów i szkieł kontaktowych.

 4. Przed wejściem na trampolinę należy pozbyć się wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, toreb, plecaków, kluczy, biżuterii, kolczyków, itp.

 5. Korzystanie z trampoliny jest możliwe tylko przez dwie osoby jednocześnie. Obowiązuje zasada 1 stanowisko = jedno dziecko.

 6. Nie wolno wnosić żadnych posiłków i napoi na trampolinę (grozi to zadławieniem!).

 7. Nie wolno wykonywać niekontrolowanych, niebezpiecznych skoków np. „koziołków”, szpagatów, leżenia na siatce trampoliny, trzymania samych stóp na siatce podczas skoków.

 8. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA ZABAWEK, WRZUCANIA PIŁECZEKpodczas skoków przedmioty mogą przyczynić się do skręcenia lub złamań kończyn.

 9. NIE PRZESTRZEGANIE ZASAD NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW!

Życzymy niezapomnianych chwil i bezpiecznej zabawy! 😊